Juridische kennisgevingen

Presentatie

Les canoës du Bournat is een website uitgegeven door Périgord Loisirs Sportifs, een besloten vennootschap ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Paris onder nummer 67200126000021 – APE 77.21Z  : 209 Boulevard Saint-Germain 75007 PARIS.

Directeur van de publicatie: de heer Pascal Souriau – Contact depuis cette page

De website wordt gehost door OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk.

De website www.canoe-perigord.com (de Site) is het exclusieve eigendom van Périgord Loisirs Sportifs.

De site is ontwikkeld door e.Berger Création de sites Internet.

De raadpleging van de Site is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door de internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de Site worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen. De Site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. De Site wordt regelmatig bijgewerkt door de webmaster. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

De internetgebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de site persoonlijk en niet-commercieel te gebruiken. In geval van niet-naleving van de bepalingen van deze wettelijke kennisgeving door de internetgebruiker, kan deze burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de Site is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming en zij streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie op de Site aan te bieden. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar te wijten zijn of aan derden die deze informatie verstrekken.
Alle informatie op de site is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site niet volledig. Zij wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds de publicatie ervan.

Intellectuele eigendom en namaak

Périgord Loisirs Sportifs is eigenaar of houder van de intellectuele eigendomsrechten op alle op de site toegankelijke elementen, met name de teksten, afbeeldingen, video’s, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden en software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van : Périgord Loisirs Sportifs. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen ervan wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Foto’s : Périgord Loisirs Sportifs

Contractuele beperkingen inzake technische gegevens

De Site kan gebruik maken van JavaScript-technologie.
De Site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik ervan. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie.

Beperking van de aansprakelijkheid

Périgord Loisirs Sportifs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de testsite, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.
Périgord Loisirs Sportifs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site.

Hyperlinks : De site www.canoe-perigord.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites waarvoor Périgord Loisirs Sportifs de inhoud van de bezochte sites niet kan controleren en bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid kan aanvaarden.

Commentaar : Périgord Loisirs Sportifs moedigt internetgebruikers aan om commentaar op de Site te publiceren. Commentaar dat geen verband houdt met de inhoud van de site wordt echter beschouwd als spam en bijgevolg verwijderd. Berichten die beledigend zijn of een racistische, gewelddadige of seksuele connotatie hebben, worden eveneens verwijderd.

Privacybeleid

De internetgebruiker kan worden gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken bij het beantwoorden van de op de site aangeboden formulieren. Périgord Loisirs Sportifs heeft deze gegevens nodig om de aanvraag van de gebruiker te verwerken.

Périgord Loisirs Sportifs verbindt zich ertoe de bepalingen van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden en de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, bekend als de “RGPD”, na te leven en alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de verstrekte nominatieve informatie te bewaren.

Gegevensverzameling

Contactformulieren : Verzamelde persoonsgegevens:
– Naam, voornaam, postadres, e-mail, telefoon ;
– Alle andere informatie die u ons wenst te verstrekken.

Reacties: Wanneer u een reactie op onze website achterlaat, worden de gegevens die u in het reactieformulier hebt ingevuld, evenals uw IP-adres en de gebruikersagent van uw browser verzameld om ons te helpen ongewenste reacties op te sporen.

Gravatar: Een geanonimiseerde string die van uw e-mailadres wordt gemaakt (ook wel een hash genoemd) kan naar de Gravatar-dienst worden gestuurd om te controleren of u deze gebruikt. U kunt het privacybeleid van de Gravatar-dienst lezen. Nadat uw commentaar is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar naast uw commentaar.

Ingesloten inhoud van andere sites : Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen…). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich op dezelfde manier alsof de bezoeker zich op die andere site bevindt. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackinginstrumenten van derden insluiten en uw interacties met deze ingesloten inhoud bijhouden als u een account hebt op hun website.

Cookies : Périgord Loisirs Sportifs verzamelt ook informatie over uw verbinding en navigatie door middel van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie op de website te verbeteren en te optimaliseren (zie het hoofdstuk “Cookies” hieronder).

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden uitsluitend verwerkt door de leden van het Périgord Loisirs Sportifs-team.

Gegevensbeheerder & beveiliging van persoonsgegevens

Périgord Loisirs Sportifs verwerkt de persoonsgegevens van internetgebruikers als verantwoordelijke voor de verwerking.
Périgord Loisirs Sportifs houdt een schriftelijke registratie bij van de persoonsgegevens die op de site worden verwerkt.
In het kader van zijn middelenverbintenis verbindt Périgord Loisirs Sportifs zich ertoe alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen en passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen en de persoonsgegevens van de internetgebruikers te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

Toegang tot gegevens

Het personeel van Périgord Loisirs Sportifs kan toegang hebben tot sommige van uw gegevens en is onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.
Onze partners die belast zijn met de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en technische ontwikkelingen kunnen eveneens toegang hebben tot uw gegevens: in deze gevallen worden de internetgebruikers ervan op de hoogte gesteld dat hun persoonsgegevens onderworpen zijn aan dezelfde bescherming als die welke in Europa vereist is, voor zover deze partners verplicht zijn de RGPD betreffende de persoonsgegevens van Europese burgers na te leven.
Ten slotte kunnen ook de politiële, gerechtelijke of administratieve autoriteiten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, in de bij wet bepaalde gevallen.

Gebruik van gegevens

Périgord Loisirs Sportifs verzamelt en registreert uw persoonsgegevens om de volgende verrichtingen uit te voeren, die noodzakelijk zijn voor de levering van producten of diensten, maar ook voor commerciële prospectie met betrekking tot haar producten:
– Beantwoorden van verzoeken van internetgebruikers
– Beheer van abonnementen op onze nieuwsbrieven of e-mailings;
– Klantenservice toegankelijk per post of e-mail voor elke vraag of klacht;
– Beheer van de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens;
– Controle op de naleving van de toepasselijke wetgeving, onze contracten en algemene gebruiksvoorwaarden.
– Het bijwerken van uw persoonsgegevens in een speciale database;
– Het versturen van informatie over onze producten en/of ons bedrijf;
– Het opstellen en versturen van promotionele aanbiedingen met betrekking tot onze producten per post, e-mail of elk ander medium;
– Gepersonaliseerde loyaliteits- of commerciële prospectieacties;
– Verzamelen van meningen van klanten;
– Het opstellen van commerciële statistieken.

Bewaring van gegevens

Périgord Loisirs Sportifs verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te bewaren, behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen, gedurende maximaal 3 jaar vanaf het laatste contact met de gebruiker, op initiatief van de gebruiker of van Périgord Loisirs Sportifs.
Aan het einde van deze periode of wanneer de gebruiker zijn rechten uitoefent, verbindt Périgord Loisirs Sportifs zich ertoe alle kopieën van de persoonsgegevens van de gebruiker die in zijn bezit zijn, te vernietigen.
De gegevens met betrekking tot uw navigatie die worden verzameld door de cookies waarvoor u toestemming hebt gegeven, worden gedurende een bepaalde periode, die niet langer mag zijn dan 13 maanden, bewaard.

De rechten van internetgebruikers op hun persoonsgegevens

Overeenkomstig de artikelen 14 tot en met 22 van Verordening 2016/679 van 27 april 2016 heeft elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de dienst het recht om de volgende rechten uit te oefenen:
– Een recht op toegang
– Een recht op rectificatie
– Een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens en deze te wissen
– Een recht op bezwaar tegen profilering
– Recht op beperking van de verwerking
– Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Hun rechten uitoefenen

Deze rechten kunnen bij Périgord Loisirs Sportifs op de volgende manier worden uitgeoefend:
– Per post, door ons te schrijven op het volgende adres: postadres
– langs elektronische weg, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: e-mailadres.

Alvorens op uw verzoek te antwoorden, kan Périgord Loisirs Sportifs uw identiteit verifiëren en/of u vragen meer informatie te verstrekken om op uw verzoek in te gaan. Périgord Loisirs Sportifs tracht binnen een redelijke termijn op uw verzoek te antwoorden en in ieder geval binnen de wettelijke termijnen.
In geval van een onbevredigend antwoord kunt u een klacht indienen bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL).

Cookies

Bij het surfen op de Site kunnen cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd.
Een cookie is een klein bestand dat geen identificatie van de gebruiker mogelijk maakt, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert.

De hier geplaatste cookies geven, afhankelijk van uw keuzes en de standaard internettechnologieën, met name toegang tot de volgende informatie
– Identificatiegegevens van de apparatuur die u gebruikt (IP-adres van uw computer, Android identifier,
Apple ID, enz.),
– Type besturingssysteem dat door uw terminal wordt gebruikt (Microsoft Windows, Apple Os, Linux, Unix, BeOS, enz.),
– Type en versie van de door uw terminal gebruikte browsersoftware (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome, enz.),
– Data en tijdstippen van verbinding met onze diensten,
– Adres van de internetpagina waar u vandaan komt,
– surfgegevens op onze diensten, bekeken inhoud.

De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende frequentiemaatregelen mogelijk te maken.
De weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:
Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari / Opera / Internet Explorer / Edge

Google Analytics : Les Canoës du Bournat gebruikt Google Analytics om de gebruikers van deze website te volgen, die cookies gebruikt om deze gegevens te verzamelen. Om te voldoen aan de nieuwe verordening heeft Google een wijziging aangebracht in de verwerking van gegevens die gebruikers kunnen raadplegen op de volgende pagina’s.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site www.canoe-perigord.com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken zijn exclusief bevoegd.